Supernatural - Lovci duchů

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK
Vysílání
Čtvrtek 20:00
N/A
Anketa

116 - Shadow

"Neviditelný zabiják"

Zoroastrismus

Zoroastrismus či zarathuštrismus je monoteistická a dualistická náboženská soustava, vytvořená prorokem Zarathruštrou. Doba vzniku zoroastrismu je sporná, stejně jako je sporné, kdy žil historický Zarathuštra. Ještě donedávna se předpokládalo, že to byki kolem roku 600 př. n. l. na území střední Asie, avšak filologický rozbor nejstarších posvátných textů ukazuje, že počátky nauky sahají snad až do druhého tisíciletí př. n. l. To činí ze zoroastrismu jedno z nejstarších monoteistických náboženství světa. Zoroastrismus se nejúspěšněji ujal v Íránu a v některých částech Afghánistánu. Tato území obývali Protoíránci, kteří tu zůstali při přesunu kmenů do Indie. O jejich původním náboženství se nezachovalo mnoho poznatků, ale z podobností védského náboženství se zoroastrismem lze usuzovat, že védy i zoroastrismus čerpají ze stejného pramene. Do zoroastrismu pronikají jména některých původních božstev, jen zde sehrávají jinou úlohu.

Ahura Mazda

Ve své koncepci nejvyšší bytosti se Zarathuštra střetl s problémem jak vysvětlit zlo na světě. Ahura Mazda jako nejvyšší dobro, spravedlivý a moudrý Bůh, nemohl být původcem zla. Podle Zarathuštrových představ stvořil Ahura Mazda na počátku dvě bytosti, dvojčata Spenta Mainju a Angra Mainju, které byly plodem jeho mysli. Spenta Mainju se rozhodl konat dobro, stal se Ahura Mazdovým duchem (obdobu najdeme v křesťanství v podobě Ducha svatého), zatímco Angra Mainju se vyvinul v představitele a původce zla. Ne proto, že by jeho povaha byla zlá, ale proto, že si sám zvolil takovou cestu. Spenta Mainju a Angra Mainju jsou dvě síly, které spolu neustále zápasí. Je však nutné je chápat v jejich celistvosti, nemohou existovat odděleně. Představují světlo a tmu, den a noc. Tento dualismus způsobuje, že se na světě stále objevují nové pozitivní i negativní síly, které stojí buď na straně Spenta Mainju, anebo Angra Mainju a navzájem spolu bojují. Dobří duchové jsou souborně nazýváni améša spentové (svatí nesmrtelní) a zosobňují Ahura Mazdovy vlastnosti. Po boku Angra Mainju vystupují daevové (démoni). Zarathuštra nabádá lidi, aby se rozhodli konat dobro. Pokud činí nepravosti, spolupracují s Angra Mainjou a opakují jeho volbu. Důležitým momentem je v zoroastrismu právě možnost, dokonce nutnost svobodné volby. Člověku se tak dostává morální zodpovědnosti za jeho činy.

Avesta

Avesta je hlavní sbírka náboženských textů zoroastrismu, psaná v avestském jazyce. Podle dnešních názorů patří dochované části kánonu chronologicky do různých dob a velmi dlouho byly tradovány jen ústně. Nejstarší části Avesty vznikaly snad kolem roku 1000 př.n.l. Bližší datování, které úzce souvisí s problémy určení doby, kdy žil a působil tvůrce zoroastrismu Zarathuštra, je stále velmi sporné. Dnes známý text Avesty vychází z pramenů zapsaných za Sásanovců (tehdy bylo k tomuto účelu sestaveno i písmo).

Daeva

Daev je společným označením pro všechny zlé duchy, tvory patřící k Ahrimanovi (Angra Mainjuovi), s nimiž vede proti Ormazdovi (Spenta Mainjuovi) a říši světla stálý boj, jehož hlavním dějištěm je tento svět. Tento boj probíhá od počátku světa a potrvá až do jeho konce, kdy budou daevové konečně zničeni a sám Ahriman s hlavními démony spálen. Při této očistě však shoří celá země, spojí se pak s Ormazdou v říši světla. Hlavou deavů je Ahriman, který nejprve ze sebe stvořil šest daevů, vedle nichž však existuje ještě množství podřízených daevů. Někteří z hlavních daevů stvořili daevy nižší. Ti však již vznikli běžným "lidským" způsobem a jsou proto ženského i mužského rodu. Úkolem daevů je působit na světě zlo, jak fyzické tak morální a svádět k němu lidi všemi možnými způsoby. Veškeré zlo na světě i všichni nečistí tvorové, zvláště pak různý hmyz, jsou považováni za dílo Ahrimanovo a daevů. Jednotlivé druhy zla mají přímo i své zvláštní přestavitele v řadách daevů. Všechny druhy nemocí jsou připisovány vlivu daevů a podle názoru Peršanů není nemoc nic jiného než boj nemocného s daevy. Sídlem daevů je duzhaka (perské dúzech = peklo). Mezi nejdůležitější daevy podle Avesty patří: Akumano (zlé smýšlení) - první a nejmocnější po Ahrimanovi, Aesma (Aešmodaeva, Asmodí) - daeva chtivosti, zlosti a pomsty, Astovidhotus - působící násilnou smrť lidí, Araška (Arešk) - démon závisti, Dje - daeva nečistoty a Edžem - daeva závisti spojené s krutostí. K ostatním daevům patří např. ještě Ander (též Andra) - působící starosti a bol srdce a vrhající zatracence do propasti, Apaoša - daeva sucha a neúrody, Buiti (= šotek, též Vihanga) - daeva opilosti, Sauru - svádí krále ke krutosti a lidi k loupeži.

obrázky z epizody
Stav překladu AMW.cz
(Supernatural S14e20):
Příští epizoda